SHITO-RYU KARATE KATAS

Shuri-Te

Naha-Te

Tomari-Te

Hakkaku-Ken

MABUNI Kenwa

ITOSU Anko

HIGAONNA

ARAGAGI Seisho

Go Kenki

(1889-1952)

Aoyagi*

(1830-1915)

Kanryo

(1840-1918)

(Wu Xian Hui)

Juroku*

Pinan shodan *

(1845-1915)

Niseishi*

(1886-1940)

Matsukaze*

Pinan nidan *

Seienchin*

Sochin*

Haffa

Shinpa*

Pinan sandan *

Sanchin *

Unshu*

Nipaipo*(lien2*)

Myojo*

Pinan yondan*

Sepai*

Sanseiru

Papuren

Naifanchin shodan * Naifanchin nidan * Naifanchin sandan* Bassai dai*

Bassai sho*

Kosokun dai*

Kosokunsho*

Shiho kosokun

Jion *

Jiin*

Kururunfa* Shisochin *

Seisan*

Saifa*

Suparinpei*

MIYAGI Choiun (1888-1953) 
Tensho*

MATSUMARA Kosaku (1829-1898) Matsumara Rohai*

Matsumara Bassai*

KYAN Shotoku (1870-1945) Ananko

Tomarino Chinto

MABUNI Kenei (1918- 2015 )

Yoshunoshodan* Yoshuno nidan *

Yoshunosandan* Yoshuno yondan* Shinsei*

Shinsei ni*

Hiji ate goho*

Jitte*

Rohaishodan*

Rohai nidan *

Rohaisandan* Chinto*

CHATAN Yara (1740-1812)

Chatan yara kusunku*

Pre katas

Juni no kata ichi*

Juni no kata ni*

Juni no kata san*

Chinte

Gojushiho*

Wanshu*

OYADOMARI Kokan (1831-1905) Oyadomari no Bassai

Katas de base

–    Kata moto dachi tsuki

–    Kata statique zenkutsu

MATSUMARA Sokon (1809-1896) Matsumara no Bassai

Matsumara no Seisan

dachi

-Kata mae geri

ISHIMINE Peichin

(1825-1889)

Ishimine no Bassai*

*liens YouTube